Általános szerződési feltételek

www.formacio.hu

Az Általános szerződési feltételek tartalmazzák a Knowhouse Consulting Kft. (székhely: 1141 Budapest, Pered u. 4., képviseli: Kálmán Edina, közösségi adószám: HU32350847), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Knowhouse Consulting Kft.

A szolgáltató székhelye: 1141 Budapest, Pered u. 4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kalmanedina@formacio.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-419563

Adószáma: 32350847-2-42

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: +36 20 581 2822

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 3 in 1 Hosting Bt.

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A megbízó és a szolgáltató vállalkozó között létrejövő szerződés tartalmát az ide vonatkozó jogszabályok, a jelen ÁSZF és az esetenként megkötött megbízási szerződés (továbbiakban: megrendelő) határozza meg.
Jelen ÁSZF tartalmát a szolgáltató a megbízó részére hozzáférhetővé tette ezen a linken a szerződés létrejöttét megelőzően, illetve az ajánlatában. Az ÁSZF mindenkor hatályos tartalma ugyanezen a linken bármikor hozzáférhető a megbízó számára.

Jelen ÁSZF-től a felek a megrendelőben közös megegyezéssel eltérhetnek. Tájékoztatjuk a megbízót, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek a jogszabálytól, vagy a korábban alkalmazott szerződéses gyakorlattól. Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja: 2021.01.01.
A megbízó és a szolgáltató között jogviszony (továbbiakban szerződés) akkor jön létre, amikor a szolgáltató a megrendelés

  • visszaigazolását megküldi megrendelő részére
  • a megrendelés teljesítését megkezdi

A feltételek együttes fennállása esetén, amelyik feltétel hamarabb bekövetkezik.

 

Szerződés alapján a szolgáltató a következő feladatokra, így különösen:
 szervezetfejlesztés
 hálózatfejlesztés
 üzletfejlesztés
 vezetőfejlesztés
 tréning
 coaching
 teamcoaching
 egyéb engedélyhez nem kötött képzés
szolgáltatás (továbbiakban együttesen: szolgáltatás) ellátására vállal kötelezettséget,
amelynek részletes feltételeit a szerződések tartalmazzák.
A szerződést a felek írásban és e-mail váltás útján is megköthetik, amennyiben a
megrendelés szolgáltató részéről megfelelően visszaigazolásra kerül.
Megrendelés megbízó által abban az esetben is aláírtnak minősül, ha azon megbízó
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást
vagy bélyegzőt helyezett el.
A megbízó megrendelését a szolgáltató legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszaigazolja.
Megbízó bármilyen formában tett megkeresése, ajánlatkérése a szolgáltatóat önmagában
nem kötelezi, szolgáltató hallgatása nem minősül beleegyezésnek, vagy jóváhagyásnak.

3. A Felek jogai és kötelezettségei

A szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, megfelelő szakmai és jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. A szolgáltató vállalja, hogy a kötelességei teljesítése során a megbízó érdekeinek teljes figyelembevételével jár el, a megbízó utasításainak megfelelően. A megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására köteles a figyelmet felhívni. A szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez harmadik személy igénybevételére jogosult azzal, hogy a harmadik személy teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. A szolgáltatás nyújtásában ténylegesen résztvevő tanácsadók, trénerek, coachok személyéről a teljesítés
előtt tájékoztatja a megbízót. A megbízó a szolgáltató teljesítése ellenében megbízási díj fizetésére kötelezett. Amennyiben a felek ún. előfinanszírozott szolgáltatásban állapodnak meg, úgy a megbízási díj a teljesítés előtt esedékes.

4. Az egyes szolgáltatástípusokra vonatkozó egyedi feltételek

Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket a mindenkori és adott ügyféllel kötött szerződés szabályozza.

5. Fizetési feltételek

A megbízó a szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséért megbízási díjat fizet a Szolgáltatónak.
A megbízási díjról a szolgáltató számlát állít ki, a fizetési határidő: 15 nap.
Általános esetben a benyújtott számlán a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumának felel meg. Ha a felek a szerződésben időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a számlát az Áfa tv. 58. §-a alapján kell kiállítani.
A számla kiállításának alapját a felek által kijelölt személyek által aláírt teljesítés igazolás képezi.

6. Know how

A Formáció Csoport által létrehozott szolgáltatások forgalmazására kizárólag a szolgáltató és az engedélyével rendelkező cégek jogosultak. A szolgáltató szavatol azért, hogy a megbízó szerződésszerűen megszerzett vagy gyakorolt jogai harmadik személy szellemi alkotásához fűződő jogait nem sértik. A megbízó kizárólag a napi üzletmenetének fejlesztése céljából időben és térben korlátlan, térítésmentes felhasználási jogot szerez a megbízott által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan keletkező valamennyi szellemi termék felhasználására vonatkozóan.
A felek kifejezetten rögzítik, hogy eltérő írásos megállapodásuk hiányában a megbízó a szolgáltató tevékenységének eredményeképpen megismert, más jogszabályban külön oltalomban nem részesített gazdasági, műszaki, szervezési ismeretek és tapasztalatok összességét csak és kizárólag a napi rendes üzletmenet keretei között jogosult felhasználni.

7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

Szolgáltató a megrendelés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek betartásával, adatkezelési tájékoztatója szerint bizalamasan kezeli.
A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el:
https://formacio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatóval kapcsolatba kerülő munkavállalójával, így különösen kapcsolattartójával a Szolgáltató adatkezelési tájékozatóját megismerteti.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Felek együttműködése során az egymásnak átadott, egymás tudomására hozott adat és információ, olyan adattartalommal bírhat, mely meghatározott természetes személyekkel kapcsolatba hozható, azaz a GDPR szerint személyes adatnak minősülhet.
A nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szolgáltató akkor minősül adatkezelőnek, ha az adatkezelés módját érintő alapvető kérdéseket (a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre) és a kezelés módját a szolgáltató határozza meg. Abban az esetben, ha a felek valamelyike adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése során, a felek kötelesek a GDPR 28. cikkének megfelelő írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötni.

8. Felelősségi szabályok

Ha Megbízó a megrendelt bármely programot – amely közül a Coaching ülés kivételt képez –, annak megvalósítását megelőző

  • 14 naptári napon belül lemondja, úgy köteles a megbízási díj 50%-át Megbízottnak megfizetni,
  • 7 naptári napon belül lemondja, úgy köteles a megbízási díj 80%-át Megbízottnak megfizetni.
  • Ha Megbízó a megrendelt program időpontját az eredeti időponthoz képest 14 naptári napon belül módosítja, akkor köteles a megbízási díj 50%-át a program eredeti időpontjában megfizetni, míg a fennmaradó részét akkor, mikor Megbízott a programot teljesítette.

Ha Megbízó a megrendelt Coaching ülés szolgáltatást annak megvalósítását megelőző:
• 24 órán belül lemondja, úgy köteles a megbízási díj 100%-át Megbízottnak megfizetni,
• 72 órán belül lemondja, úgy köteles a megbízási díj 50%-t Megbízottnak megfizetni

 

VIS MAJOR
A megbízó vagy a megbízott mentesül a késedelmes, hibás, vagy nem teljesítésből eredő jogkövetkezmények alól, amennyiben azt az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A mentesülés kiterjed a vis maior esetére is. Vis maior: minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, amely a felek tevékenységi körén kívül esik, ideértve, de nem kizárólagosan, harmadik személyek közrehatását, valamint természeti események, tűzvész, közúti-, légi-, vasúti-fuvarozói sztrájk, háború, forradalom, embargó, stb. bekövetkeztét.

9. Titoktartás

A titoktartási kötelezettség kiterjed a szerződés teljesítése körében tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló cégek üzletvitelére és működésére, üzlet-és piacpolitikájára, üzletkörére.
Üzleti titoknak minősül: a megbízási szerződésre és annak teljesítésére vonatkozó információk, továbbá minden olyan adat és dokumentum, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat.

Ez alól kivételt jelent Megbízó nevének és logojának feltüntetése a referenciák között Megbízott honlapján, illetve Megbízó nevének titokban tartásával esettanulmány írása és megjelentetése, Megbízó jóváhagyásával.

 A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az üzleti titkot a szerződés megszűnését követő 5 évig bizalmasan kezelik és azt kizárólag a megbízási szerződés teljesítése körében használják fel.

10. A szerződés megszűnése

A megrendelés szerződésszerű teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik. A megrendelés teljesítését követően is fennmaradnak a feleknek azon kötelezettségei, amelyek a természetüknél fogva, csak a megrendelés teljesítésével állnak be, vagy azt követően teljesíthetőek így a titoktartás, know-how, elszámolási kötelezettség, személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések.
A Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszűntethetik.
A határozatlan időre szóló megbízási szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül 30 napra előre felmondani.
Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a) a fél a megbízási szerződésbe foglalt bármely kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére súlyosan megszegi és a szerződésszegés megszűntetésére vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt 5 (öt) napos határidő eredménytelenül telt el,
b) a másik fél ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult,
c) a másik fél a titoktartási kötelezettségét súlyosan megszegi.
Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a megbízó a fizetési vagy egyéb szerződéses kötelezettségének
teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, vagy három vagy több alkalommal 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik.
A felek a szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak.
A szerződés megszűnésével kapcsolatos minden értesítést írásban kell közölni és azt megrendelésben megjelölt címre kell kézbesíteni. Az értesítéseket akkor is közöltnek kell tekinteni, ha a másik fél a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján, egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon.
Ha bármelyik fél adataiban változás következett be, a felek kötelesek egymást erről a tényről haladéktalanul írásban értesíteni. Az adatokban történt változásról szóló szabályos értesítésig a korábbi címre kézbesített leveleket megfelelően átvettnek kell tekinteni.

11. Jogviták, alkalmazandó jog

Felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodása hiányában a magyar anyagi és eljárásjogi szabályok alkalmazandóak felek jogviszonyában. Felek jogviszonyából eredő jogvitákat megkísérelik személyes egyeztetéssel rendezni, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat megbízott székhelye szerint illetékes tárgyi hatáskörű bíróság kizárólagos illetékességének. Bármilyen értelmezési vita esetén jelen szerződés magyar nyelvű szövegezése irányadó.

 

2020. dec. 28.